Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

Open letter regarding Ukrainian Draft bill "On the Principles of State Language Policy",

19 Jul 2012 10:48 AM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION
Асоціація Українських Правників Америки

DATE July 19, 2012

 

RE: Ukrainian Draft bill "On the Principles of State Language Policy",

 

On July 13, 2012, the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language of the Kyiv branch of the civic society "Memorial" published an open letter addressed to the president of Ukraine, Viktor Yanukovych. The letter was authored by three renowned scholars of Kyiv-Mohyla Academy on behalf of 72 public organizations urging the President to take all measures to remove from consideration the draft bill "On the Principles of State Language Policy", which causes rifts in society, divides Ukraine, and infringes on its constitutional order.

 

The authors of the letter propose that a working group, composed of representatives of civic organizations and expert groups, be formed to prepare a qualitatively new law.

 

 

The letter reads, "If you want to be President of all of Ukraine, and not a pawn in the hands of anti-Ukrainian forces, you should stop flirting with them and refrain from participating in activities aimed at undermining the foundation of the independence of Ukraine. We expect that you do not want your presidency to lead to the destruction of Ukrainian statehood."

Коордрада з питань захисту української мови при Київському «Меморіалі» ініціювала відкритий лист трьох відомих науковців НУ «Києво-Могилянська академія», який 13 липня 2012 року за дорученням 72 інститутів громадянського суспільства направлений Президентові України В.Януковичу із закликом ужити всіх заходів, щоб законопроект «Про засади державної мовної політики», який збурює суспільство, розколює Україну і зазіхає на її конституційний лад, був знятий із розгляду.

 

 

Автори листа пропонують створити робочу групу, сформовану, серед іншого, з представників відповідних структур громадянського суспільства та експертного середовища, для підготовки концептуально іншого законопроекту.

 

В листі наголошується: «Якщо Ви хочете бути Президентом усієї України, а не іграшкою в руках антиукраїнських сил, Вам варто припинити загравання з ними та утримуватися від співучасті в діях, спрямованих на підрив основ незалежної державності України. Сподіваємося, Ви не бажаєте, щоб Ваше президентство призвело до руйнації української державності.»

 

Click here to read the open letter of the Coordinating Committee

on the Protection of the Ukrainian Language in its entirety

Натисніть тут, щоб прочитати відкритий лист Координаційного комітету

 по захисту української мови в повному обсязі

 

 

The UABA urges all of its members and friends worldwide to express their opposition to the draft bill "On the Principles of State Language Policy", by writing to the President V. Yanukovych directly at 11 Bankova Street, Kyiv, 01220, Ukraine

 

UABA закликає всіх своїх членів та друзів по всьому світу, щоб висловити свою незгоду з законопроектом "Про засади державної мовної політики", в письмовій формі до президента В. Януковичу безпосередньо за наступною адресою 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

Powered by Wild Apricot Membership Software