Log in
Welcome to the 

Ukrainian American Bar Association

UABA Feature Articles

 • 14 Nov 2012 6:22 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  Click here to view in PDF format
  натисніть тут Для перегляду у форматі PDF

  UABA Announces a Collaborative Project with "Yurincom Inter"

  The Ukrainian American Bar Association (UABA) is pleased to announce that it has implemented a collaborative project with "Yurincom Inter", a leading Ukrainian publisher of legal literature for Ukrainian lawyers, law enforcement and judicial authorities, universities and schools of law. The UABA.org website will now have a continuous daily feed of legal news from Ukraine, up to date information regarding proposed and newly adopted legislation, and a weekly panorama of events affecting the Ukrainian legal profession. As an additional benefit, UABA members will also have Internet access to current issues of the Law Journal of Ukraine in PDF format. In turn, UABA newsletters and statements will be directly available to the various "Yurincom Inter" publications increasing our organization's public image on the Internet as well as in Ukraine.

   

  Прес-реліз Асоціація Українських Правників Америки (UABA) рада оголосити, що вона реалізує спільний проект з "Юрінком Інтер", провідний український видавець юридичної літератури для українських юристів, правоохоронних та судових органів, університетів і шкіл права. Сайт UABA.org тепер буде мати безперервний щоденний корм юридичних новини України, актуальної інформації про запропоновані й недавно прийнятого законодавства, а також щотижневі панораму подій, що впливають на українську юридичну професію. Як додаткова користь, члени UABA також матиме доступ через інтернет до поточної випуски журналу Юридичний Вісник України в PDF форматі. У свою чергу, бюлетені і заяви UABA будуть безпосередньо доступні різним публікаціям " Юрінком Інтер " підвищующи імідж нашої організації в мережі Інтернет, а також в Україні

   

  The links below appear on the UABA website
  click to access the information

  Yurincom Inter
  a Ukrainian publisher of legal literature

  Юридичний Вісник України
  Law Journal of Ukraine (in Ukr.) Access limited to UABA members

   

  New Ukrainian Legislation (in Ukr.)

  Weekly Panorama (in Ukr.)
  events affecting the Ukrainian legal profession

   

  The link below connects to the RSS Feed "Yurincom Inter";

  It appears as a continuous blog feed on the UABA Website

  Click here for the

  Latest Ukrainian Legal News

   

   

   

  For More Information, go to WWW.UABA.ORG

   

 • 23 Aug 2012 11:17 AM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  Release date:  August 23, 2012       IN PDF FORMAT

  OSCE High Commissioner on National Minorities responds to UABA letter regarding the Draft Bill on State Language Policy


  On July 26, 2012, the Ukrainian American Bar Association (UABA) sent a letter to the Hon. Knut Vollebaek, High Commissioner on National Minorities with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), urging him to continue his criticism of the Ukrainian legislation "On State Language Policy".  The OSCE is the world's largest regional security organization. It offers a forum for political negotiations and decision-making in the fields of early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict rehabilitation.  The Office of High Commissioner identifies and seeks early resolution of ethnic tensions that might endanger peace or stability.  The UABA letter enclosed the open letter issued by the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language of the Kyiv branch of "Memorial" which detailed at length the extensive defects in the proposed State Language Law, its violation of the Ukrainian Constitution, and procedural violations in the legislative adoption process. 


  On August 16, 2012, the High Commissioner responded to the UABA thanking it for making him aware of the open letter issued by the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language and further urging the UABA and other groups "to remain engaged on this topic" stating in part:

  "..... I believe that the Language Law's approach to language policy is deeply divisive and is likely to lead to further polarization of society. Indeed, the disproportionate favouring of the Russian language, while also removing most incentives for learning or using Ukrainian in large parts of the country, could potentially undermine Ukraine's very cohesion."

  Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин реагує на "UABA" лист щодо проекту закону засади державної мовної політики


  26 липня 2012, Асоціація Українських Правників Америки
  (UABA) надіслала лист до Почесного Кнута Воллєбека, Верховного комісара у справах національних меншин Організації  з Безпеки і Співробітництва в Європі (ОБСЄ), закликаючи його продовжувати критику Українського законопроекту  «Про засади державної мовної політики». ОБСЄ є найбільшою в світі регіональною організацією безпеки. ОБСЄ пропонує форум для політичних переговорів, для прийняття рішень у сфері раннього попередження та запобігання конфліктів, регулювання криз і постконфліктного відновлення. Управління Верховного Комісаріату визначає і прагне якнайшвидшого врегулювання етнічних непорозумінь, які могли б поставити під загрозу мир і стабільність. У листі UABA було укладено відкритий лист, виданий Координаційним комітетом по захисту української мови Київської філії "Меморіалу.” В листі були докладно і обширно описані дефекти запропонованого Закону про державну мову, порушення ним Української Конституції, і процедурні порушення законодавчого процесу.

  16 серпня 2012, Верховний комісар відповів до UABA і подякував за відкритий лист виданий Координаційним комітетом по захисту української мови та закликав UABA та інші групи "продовжувати займатися на цю тему", заявивши зокрема:

  я вважаю, що підхід до мовної політики, викладений в цьому Мовному законі, викликає глибокі протиріччя та, ймовірно, призведе до подальшої поляризації суспільства. Насправді, політика надання російській мові неспівмірних переваг і водночас відмова від заходів  заохочення до вивчення чи вживання української мови на значній частині території України створює потенційну загрозу для цілісності держави”.

  Click here to view the letter of the High Commissioner dated August 16, 2012 in its entirety

  Натисніть тут для перегляду листа Верховного комісара від 16 серпня 2012 року в повному обсязі

  Click here to view the UABA letter to the High Commissioner dated July 26, 2012 in its entirety

  Натисніть тут для перегляду листи UABA до Верховного комісара від 26 липня 2012 року в повному обсязі

  Click here to view the open letter Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language in its entirety

  Натисніть тут для перегляду відкритого листа Координаційного комітета по захисту української мови в повному обсязі

 • 20 Aug 2012 5:51 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  click here to view  in PDF format
  натисніть тут Для перегляду у форматі PDF

  UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION STATEMENT
  REGARDING THE UKRAINIAN LAW "ON THE PRINCIPLES OF LANGUAGE POLICY"

 • 19 Jul 2012 10:48 AM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  UKRAINIAN AMERICAN BAR ASSOCIATION
  Асоціація Українських Правників Америки

  DATE July 19, 2012

   

  RE: Ukrainian Draft bill "On the Principles of State Language Policy",

   

  On July 13, 2012, the Coordinating Committee on the Protection of the Ukrainian Language of the Kyiv branch of the civic society "Memorial" published an open letter addressed to the president of Ukraine, Viktor Yanukovych. The letter was authored by three renowned scholars of Kyiv-Mohyla Academy on behalf of 72 public organizations urging the President to take all measures to remove from consideration the draft bill "On the Principles of State Language Policy", which causes rifts in society, divides Ukraine, and infringes on its constitutional order.

   

  The authors of the letter propose that a working group, composed of representatives of civic organizations and expert groups, be formed to prepare a qualitatively new law.

   

   

  The letter reads, "If you want to be President of all of Ukraine, and not a pawn in the hands of anti-Ukrainian forces, you should stop flirting with them and refrain from participating in activities aimed at undermining the foundation of the independence of Ukraine. We expect that you do not want your presidency to lead to the destruction of Ukrainian statehood."

  Коордрада з питань захисту української мови при Київському «Меморіалі» ініціювала відкритий лист трьох відомих науковців НУ «Києво-Могилянська академія», який 13 липня 2012 року за дорученням 72 інститутів громадянського суспільства направлений Президентові України В.Януковичу із закликом ужити всіх заходів, щоб законопроект «Про засади державної мовної політики», який збурює суспільство, розколює Україну і зазіхає на її конституційний лад, був знятий із розгляду.

   

   

  Автори листа пропонують створити робочу групу, сформовану, серед іншого, з представників відповідних структур громадянського суспільства та експертного середовища, для підготовки концептуально іншого законопроекту.

   

  В листі наголошується: «Якщо Ви хочете бути Президентом усієї України, а не іграшкою в руках антиукраїнських сил, Вам варто припинити загравання з ними та утримуватися від співучасті в діях, спрямованих на підрив основ незалежної державності України. Сподіваємося, Ви не бажаєте, щоб Ваше президентство призвело до руйнації української державності.»

   

  Click here to read the open letter of the Coordinating Committee

  on the Protection of the Ukrainian Language in its entirety

  Натисніть тут, щоб прочитати відкритий лист Координаційного комітету

   по захисту української мови в повному обсязі

   

   

  The UABA urges all of its members and friends worldwide to express their opposition to the draft bill "On the Principles of State Language Policy", by writing to the President V. Yanukovych directly at 11 Bankova Street, Kyiv, 01220, Ukraine

   

  UABA закликає всіх своїх членів та друзів по всьому світу, щоб висловити свою незгоду з законопроектом "Про засади державної мовної політики", в письмовій формі до президента В. Януковичу безпосередньо за наступною адресою 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11

 • 05 Apr 2012 2:27 PM | Myroslaw Smorodsky (Administrator)

  STATEMENT
  of the Ukrainian American Bar Association
  on the tragic rape of Oksana Makar
  in Mykolaiv, Ukraine

  ЗАЯВА
  Асоціації Українських Правників Америки
  щодо трагічного випадку
  зґвалтування Оксани Макар
  у м. Миколаїв, Україна

   

   

Powered by Wild Apricot Membership Software